Campus Map
University of Aberdeen

www.abdn.ac.uk | Wikipedia

[Twitter] @aberdeenuni
[Instagram] https://www.instagram.com/uniofaberdeen/

[Weibo] https://www.weibo.com/abdn
[Pinterest] https://www.pinterest.ca/aberdeenuni/

[Facebook] https://www.facebook.com/universityofaberdeen/
[LinkedIn] https://www.linkedin.com/school/university-of-aberdeen/

[YouTube] https://www.youtube.com/user/uniofaberdeen

Tweets with Visual Impact

:::

Campus Map
University of Plymouth

www.plymouth.ac.uk | Wikipedia

[Twitter] @PlymUni
[Instagram] https://www.instagram.com/plymuni/

[Facebook] https://www.facebook.com/plymouthuni
[YouTube] https://www.youtube.com/user/PlymouthUniversity

[Pinterest] https://www.pinterest.ca/plymuni/_created/
[Snapchat] https://www.snapchat.com/add/plymuni

[LinkedIn] https://www.linkedin.com/school/plymouth-university/

:::

Campus Map
University of Nebraska

Lincoln, Nebraska

www.unl.edu | Wikipedia | LinkedIn | YouTube

[Twitter] @UNLincoln
[Instagram] @unlincoln

[Snapchat] https://www.snapchat.com/add/unlincoln
[Pinterest] https://www.pinterest.ca/unlincoln/_saved/

[Facebook] https://www.facebook.com/UNLincoln
[Spotify] https://open.spotify.com/user/unlincoln

:::

Campus Map
Virginia Commonwealth University

www.vcu.edu | Wikipedia | LinkedIn | YouTube

[Twitter] @VCU
[Facebook] https://www.facebook.com/virginiacommonwealthuniversity

[Tumblr] https://www.tumblr.com/virginiacommonwealthuniversity

[Pinterest] https://www.pinterest.ca/vcu/
[Instagram] https://www.instagram.com/vcu/

[Snapchat] https://www.snapchat.com/add/vcu
[Threads] https://www.threads.net/@vcu

:::

Campus Map
University of Michigan

www.umich.edu | Wikipedia | LinkedIn | YouTube

[Twitter] @UMich
[Instagram] @uofmichigan

[Weibo] https://www.weibo.com/umichigan
[Pinterest] https://www.pinterest.ca/uofmichigan/_created/

[Snapchat] https://socialmedia.umich.edu/snapchat/
[Spotify] https://open.spotify.com/user/uofmichigan

[Facebook] https://www.facebook.com/UniversityOfMichigan/

:::